Algemene voorwaarden

1. Definities

1. Opdrachtgever / Onderzoeker / Professional

De natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet zijnde een persoon, instantie, bedrijf of laboratoria die proefpersonen gebruikt voor klinisch onderzoek of onderzoek waar mensen noodzakelijk zijn voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, met wie de overeenkomst tot levering van diensten van Link2Trials wordt gesloten.

2. Vrijwilliger / Proefpersoon

Persoon die zich bij Link2Trials inschrijft en hiermee aangeeft mee te willen doen aan geneesmiddelenonderzoek.

3. Overeenkomst

Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer diensten van Link2Trials.

4. Schriftelijk

Enkel de op papier gestelde, daggetekende en ondertekende correspondentie. e-mail valt niet onder deze definitie.

2. Toepasselijkheid en wijziging

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever respectievelijk proefpersoon en Link2Trials gesloten overeenkomsten.
2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever, de proefpersoon c.q. derden zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
3. Link2Trials heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Voor zover de opdrachtgever respectievelijk de proefpersoon een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden opzeggen. Voorwaarde is dat opdrachtgever respectievelijk de proefpersoon de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij Link2Trials doet.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De opdrachtgever respectievelijk de proefpersoon en Link2Trials zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Verantwoordelijkheid

Het is voor Link2Trials niet mogelijk om de informatie die door de opdrachtgevers en de proefpersonen op onze websites wordt geplaatst te controleren op juistheid, volledigheid en kwaliteit. Link2Trials kan daarom geen enkele verantwoordelijkheid nemen of garantie bieden met betrekking tot , echter niet beperkt tot de opsomming onder dit artikel 3 van deze algemene voorwaarden

Proefpersonen

- De kwaliteit van de studies en van de onderzoeksinstellingen
- De financiele afwikkeling voor deelname aan een onderzoek door de proefpersoon
- De uiteindelijke selectie van de vrijwilligers door de onderzoeker
- De volledigheid en juistheid van publicaties van advertentieteksten van de studies
- De risico’s die de studies met zich meebrengen voor de vrijwilligers
- Eventuele persoonlijke schade ontstaan als gevolg van het deelnemen aan een onderzoek
- Het uiteindelijke resultaat en de waarde van het resultaat verkregen uit het onderzoek(de  studie) met proefpersonen, hetzij mondeling medegedeeld aan de proefpersoon, hetzij publiekelijk gemaakt middels een schriftelijke publikatie

Opdrachtgevers

- De volledigheid en juistheid van de informatie de door de proefpersoon aan Link2Trials wordt verstrekt
- De uiteindelijke deelname van de proefpersoon aan de studie -De kwaliteit en het aantal vrijwilligers die Link2Trials op enig moment kan plaatsen in een studie
- De kwaliteit van de door Link2Trials gemaakte selectie van de proefpersonen
- Het aantal geselekteerde en de geschiktheid van de geselekteerde proefpersonen
- Het niet vrijwillig deelnemen aan een onderzoek
- Het niet, onvoldoende of onjuist verstrekken van informatie betreffende de studie door de onderzoeker aan de proefpersoon
- Het niet, onvoldoende of onjuist verstrekken van informatie door de proefpersoon aan de onderzoeker

4. Algemeen

1. Link2Trials is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het gebruik van of voortvloeiend uit het gebruik van Link2Trials of de links vermeld op onze website. Link2Trials is ook niet verantwoordelijk voor de schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het niet kunnen bereiken van de website.
2. Link2Trials is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het deelnemen aan de door ons bemiddelde onderzoeken. Link2Trials draagt ook geen verantwoordelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het niet plaatsen van een proefpersoon binnen een onderzoek.
3. Voornoemde elementen onder punt 1. tot en met punt 2. van dit artikel 4 zijn geheel voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de proefpersoon en/of elke andere daarbij betrokken derde. Deze voorwaarde is essentieel in onze relatie met de personen die onze website gebruiken.